Smlouva o podnájmu

Mezi

Sudetská realitní s.r.o.
Sokolská 42, Olomouc 779 00
Telefon / mobil: 775 440 768
IČ: 07943491
e-mail: info@roubenkypodoborou.cz
(nájemce)

a

panem / paní
Jméno a příjmení:
Adresa, PSČ:
Telefon / mobil:
e-mail:
(podnájemce)

se uzavírá následující nájemní smlouva:

 1. Předmět smlouvy

Nájemce prohlašuje, že má dlouhodobě v nájmu RD č.p.56 a 60 ve Filipové, Loučná nad Desnou od vlastníka SJM manželé Kunertovi na základě smlouvy o pronájmu ze dne 4.3.2019.

Pronajímány budou následující budovy a jejich části pro ….. osob z toho………….dětí do 18 let  dále jen prostory určené k ubytování.

Vybavení prostor určených k ubytování je popsáno v Seznamu vybavení pronajímaných prostor.

 1. Trvání pronájmu

Prostory určené k ubytování budou pronajaty

Od                         od hod.
Do                         do hod    tj. …… nocí

 1. Nájemné

Nájemné je stanoveno na              Kč. Podnájemce je povinen uhradit před započetím nájmu jistinu ve výši 4 000 Kč, která bude vrácena podnájemci bezprostředně po skončení a bez škodního předání předmětu podnájmu.

 1. Povinnosti podnájemců

Podnájemci se musí chovat k prostorám určeným k ubytování, zařízení a vybavení těchto prostor s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit. Podnájemci jsou povinni na začátku pobytu zkontrolovat prostory určené k ubytování, zařízení a vybavení na jejich poškození  a funkčnost a případné nedostatky ihned nahlásit pronajímateli. V případě, že dojde ke škodám v průběhu doby trvání nájmu, jsou podnájemci povinni toto bezodkladně nájemci nahlásit. V případě, že tyto povinnosti nebudou ze strany splněny, není možné požadovat snížení nájmu. Ostatní povinnosti obou stran jsou uvedeny v Ubytovacím řádu.

 1. Ubytovací řád

Podnájemci jsou povinni dodržovat Ubytovací řád.

Ubytovací řád je umístěn v prostorách určených k ubytování a je také součástí Podnájemní smlouvy.

 1. Odstoupení od smlouvy

Podnájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží nájemci odstupné a ten je má právo vyžadovat dle uvedených podmínek:

60%   z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  30 dnů včetně a výše před datem účinnosti smlouvy
80%   z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  29 až 20 dnů včetně před datem účinnosti smlouvy
100% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  19 dnů před datem účinnosti smlouvy

Podnájemce má právo jmenovat náhradního podnájemce, který podnájem  prostor určených k ubytování převezme v plném rozsahu. Za to může být účtován manipulační poplatek Kč 1.000,-. Odstupné nebude poté vyžadováno.

 1. Platební podmínky

Podnájemce je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny podnájmu, tj……..Kč nejpozději  do 10 kalendářních dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

Zbylá částka, tedy 50% celkové ceny podnájmu, tj. …… Kč musí být nájemci doručena nejpozději 10 kalendářních dnů před počátkem doby podnájmu, tedy dne ……..

Nájemce si ponechává právo odstoupit od smlouvy v případě, že výše uvedené termíny plateb nebudou ze strany podnájemce dodrženy. Nájemce je poté oprávněn požadovat odstupné a to dle bodu 6. této smlouvy.

 1. Bankovní spojení nájemce

Jméno banky: Raiffeisenbank
Číslo konta:  6062992997                    kód banky: 5500
Konst.symbol: 0308                               var.symbol:

 1. Bankovní spojení podnájemce

Jméno banky: …………………………………………………………………………………………….
Číslo konta: ………………………………….. kód banky: …………………….

 1. Klíče

Podnájemci / hostu budou před počátkem doby podnájmu nájemcem předány následující klíče:

1 sada klíčů …………………………………….

 1. Odpovědnost

Podnájemce je odpovědný za škody způsobené nejen jím samotným, ale i ostatními podnájemci.

 1. Písemná forma

Změny a doplňky této smlouvy je možno provést výhradně písemnou formou. Toto platí i pro změny      a doplňky ve výše uvedené větě.

 1. Omezeně platná doložka

Pokud budou jednotlivá ujednání této smlouvy zcela nebo zčásti neúčinná nebo pokud se v této smlouvě nachází smluvní mezera, není platnost ostatních ujednání této smlouvy dotčena.

Namísto neúčinného ujednání nebo k vyplnění smluvní mezery bude zvoleno přiměřené opatření, které bude v souladu se zákonem a vůlí obou smluvních stran nebo v souladu s tím, co by dle smyslu a účelu této smlouvy bylo ujednáno, kdyby bylo dané ujednání součástí smlouvy.

 1. Volba práva

Platí české právo