Roubenky pod oborou
Filipová 58, Loučná nad Desnou, 788 11

vydaný provozovatelem
Sudetská realitní s.r.o.

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku:

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na Kartě hosta je mezi hostem a provozovateli Sudetská realitní s.r.o. (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na Kartě hosta. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: louky, chodníky, terasa a přidělený apartmán (dále jen prostory určené k ubytování).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu společně s vratnou kaucí 4.000,- Kč, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

II. Náhrada škody

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem nebo telefonicky. Tato je považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky provozovatelem a zaplacení zálohy hostem ve výši 50% z celkové ceny ubytování dle platného ceníku a to nejpozději do 10 dnů po uzavření Smlouvy o ubytování.

IV. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních předních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
 • nevstupovat do prostoru obývacího pokoje, ložnic a koupelny v obuvi
 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
 • uzamykat při odchodu  hlavní vchodové dveře
 • v době od 22:00 hod do 7:00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
 • pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdní odjezd (nejpozději však ve 12:00 hod) musí host nahlásit den předem. Za pozdní odjezd se účtuje částka 200,- Kč za osobu.

b) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů, bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání
 • manipulovat s termostatem a kotlem. Denní pokojová teplota je v topné sezóně nastavena v rozmezí 21 – 22 C a noční 19 – 20 C. V ložnicích a koupelně je možné upravit teplotu pomocí termostatické hlavice.

c) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování. V případě porušení tohoto zákazu bude podnájemci účtován poplatek 2 000 Kč. 
 • Do WC a domovního odpadu je zakázáno odhazování vlhčených ubrousků a jiných hygienických materiálů s vyjímkou toaletního papíru. Domovní odpad čistíme v čistírně odpadních vod (ČOV) a při nedodržení těchto pokynů dochází k poškození a ucpání ČOV. V případě porušení tohoto zákazu bude čištění a oprava ČOV přeúčtována podnájemci.

V. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen

 • odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
 • dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

VI. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém zpevněném parkovišti vedle domu. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

VII. Průběžný úklid

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

VIII. Domácí zvířata

Návštěva prostor určených k ubytování s domácími zvířaty je možná pouze po dohodě. Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den. Psi a jiná zvířata se mohou pohybovat v areálu ubytovacího zařízení jen se souhlasem provozovatele a pod dohledem hosta. Cena za ubytování zvířete se účtuje dle platného ceníku. Na ubytováni domácích mazlíčků se vztahují následující opatření:

– do ubytovacího zařízení mohou pouze domácí zvířata, středního plemene do 25 kg

– psi a jiná zvířata nesmí užívat lůžka nebo jiná zařízení sloužící k odpočinku hostů (je potřeba mít vlastní pelíšek nebo deku)

– na krmení psů a jiných zvířat nesmí být požito nádobí, které je součástí kuchyňky apartmánu a slouží k přípravě nebo podávání jídla hostům

– zvíře nesmí svým projevem rušit ostatní hosty a volně se pohybovat bez dozoru v okolí chalup (běhat přes skalky a osázené svahy za roubenkama)

– zvíře nesmí zůstat bez dozoru chovatele (hosta) v apartmánu samo

– v případě jakéhokoliv poškození zařízení ubytovatele zvířetem je host povinen uhradit škodu v plné výši

– v případě porušení výše uvedených pravidel bude hostovi za dodatečný úklid pokoje nebo prostor znečistěných zvířetem účtován dodatečný poplatek        ve  výši 1000 Kč

IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna,  je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz.bod XI tohoto ubytovacího řádu.

b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.

c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být odesláno druhé straně.

d) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

e) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování.

f) V případě předčasného ukončení pobytu hosta, tj. v případě odstoupení od smlouvy v době trvání smlouvy z jakýchkoli příčin nevzniká provozovateli povinnost vrátit hostu jakoukoli poměrnou část ceny za ubytování.

XI. Stornovací podmínky:

a) Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši:

60%   z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  30 dnů včetně a výše před datem účinnosti smlouvy
80%   z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  29 až 20 dnů včetně před datem účinnosti smlouvy
100% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  19 dnů před datem účinnosti smlouvy

b) V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.

c) Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin písemně na výše uvedenou adresu provozovatele.

d) Pokud si host objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, stornovací podmínky se nemění.

XII. Doklad totožnosti

Karta hosta obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.

Ubytovací řád vydal v Loučné nad Desnou, dne 1. března 2019

Provozovatel:

Roubenky pod oborou
Sudetská realitní s.r.o.
Sokolská 42, Olomouc, 779 00

IČ: 079 43 491
Tel: 775 440 768

Info@roubenkypodoborou.cz
www.roubenkypodoborou.cz