Vznik jelení obory v podhůří Hrubého Jeseníku v 80.letech minulého století nebyl zdaleka prvním počinem obornictví v této oblasti. Již na počátku 20. století byla z rozhodnutí majitelů panství a lesních revírů ležících poblíž Velkých Losin – knížete Lichtensteina, hraběte Harracha a barona Kleina – postavena obora pro jelení zvěř o rozloze bezmála 5 000 hektarů. V průběhu druhé světové války a zejména po ní však tento oborní chov zanikl.
Poválečný nárůst početních stavů jelení zvěře a způsob mysliveckého hospodaření v 60. a 70. letech minulého století vedly k významnému přezvěření honiteb v této oblasti Jeseníků. Současně s tí m se neúnosně zvýšily škody působené zvěří na zemědělských pozemcích i v lesích. Situaci bylo nutné radikálně řešit, a tak byla vybudovaná obora pro chov jelení zvěře. Stavy zvěře se musí regulovat Obora byla při svém vzniku ur-
čena pouze k chovu jelení zvěře místního původu s cílem zachová ní genotypu tzv. „jesenického“ jelena. K založení chovu se využila výhradně zvěř, která zůstala uvnitř po dokončení oplocení, a ta, která se dovnitř dostala tzv. záskoky. V současné době se díky redukčnímu odstřelu skutečné stavy přiblížily tzv. normovanému počtu, což je dnes asi 90 kusů. Pozorování i lov v oboře je poměrně obtí žný, protože zvěř je rozptýlena po celé ploše a má mnoho možností přirozeného krytu. Obora tak v maximání možné míře kopíruje přirozené horské podmínky vhodné pro jelení
zvěř.
Celá oblast chovu zvěře je obehnána plotem v délce zhruba 16 kilometrů a její plocha dosahuje bezmála tisíce hektarů. Přístup do obory umožňuje
návštěvníkům 22 bran a 17 přelízek pro pěší. V oboře jsou v provozu čtyři velké krmelce, u kterých se zvěř v době nouze přikrmuje. Na vhodných místech najdeme zařízení k pozorování a lovu zvěře.

Vstup veřejnosti do obory Vstup do obory bylo nutné na určitou dobu v roce částečně omezit. Toto opatření nemá jen zabránit rušení zvěře, ale má
zároveň zachovat bezpečnost návštěvníků. Vstup veřejnosti do obory je omezen v období:

od 1. února do 31. března –vstup zakázán každodenně po celý den (vrchol strádání zvěře na konci zimy)
 od 1. září do 31. října –vstup zakázán každodenně od 16:00 hod. do 09:00 hod. ráno (zvýšený odlov v době jelení říje)

Pravidla pro návštěvníky:

do obory vstupujte jen na vyznačených místech (brány, přelezy)

 nerušte zvěř, řiďte se pokyny myslivecké stráže a vlastníka lesa
 nepoškozujte zařízení obory (oplocení, krmelce, posedy)
 nevstupujte do míst přikrmování zvěře a míst určených k lovu (posedy, kazatelny)
 nesbírejte shozy paroží ani se nedotýkejte padlé nebo uhynulé zvěře
 nevstupujte se psem

Zdroj: Lesy ČR